home → Historia miasta

Historia miasta

Wedle przekazów źródłowych, w 1405 roku książę oświęcimski Jan III wydał przywilej, w którym zezwalał niejakiemu Strzale na lokację osady w rejonie ujścia rzeki Suchej (dawna nazwa Stryszawki) do rzeki Skawy. Miejsce to określone zostało w dokumencie jako „Suchy Brzeg” lub „brzeg zwany Sucha”, co szybko zostało przeniesione na samą osadę.
Niewiele wiadomo o tym najwcześniejszym okresie dziejów Suchej. Strzałowie pozostawali jej właścicielami prawdopodobnie przez kilkadziesiąt lat, następnie, w drugiej połowie XV wieku przeszła ona w ręce Słupskich. W 1554 roku Stanisław Słupski sprzedał Suchą złotnikowi krakowskiemu Kasprowi Castiglione, który po uzyskaniu nobilitacji przybrał od swojej posiadłości polskie nazwisko – Suski. Z osobą Kaspra Suskiego wiąże się budowa zamku, który miał stać się na kilkaset kolejnych lat głównym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym okolicznych terenów. Doszło do tego za czasów kolejnych właścicieli Suchej, Komorowskich, którzy na początku XVII wieku skupiali w swych rękach znaczne obszary ziemskie w okolicach Suchej i na Żywiecczyźnie. Po ich podziale w 1608 roku zachodnia część tego kompleksu dóbr trafiła w ręce Piotra Komorowskiego i aż do reformy uwłaszczeniowej 1848 roku jako tzw. „państwo suskie” pozostawała w rękach prywatnych właścicieli, którymi – po Komorowskich – były inne znane polskie rody: Wielopolskich i Branickich.
Pewną rolę w osadnictwie na terenie obecnej Suchej Beskidzkiej odegrała zapewne ludność wołoska. Właśnie z wołoskim osadnictwem można wiązać powstanie kilku przysiółków, których nazwy pojawiają się w XVI- i XVII-wiecznych źrodłach, takich jak: najwcześniej poświadczona źródłowo Błądzonka (pierwsza wzmianka z 1598 roku), a także Kamienna (Kamienne), Kopaliny, Zasepnica (obecnie – Zasypnica), czy – być może założony nieco później – Nowy Świat. Przysiółki te zostały następnie włączone do gromady Sucha po reformie administracyjnej „państwa suskiego”, przeprowadzonej przez Annę Konstancję z Lubomirskich ¹voto Wielopolską ²voto Małachowską pod koniec XVII wieku.
Za czasów Wielopolskich Sucha uzyskała od króla Augusta III w latach: 1742 i 1761 dwa przywileje, dające prawo na przeprowadzanie jarmarków, dzięki czemu ugruntowała swoje znaczenie jako centrum handlowego okolicy. Do około 1880 roku działały tu huty żelaza, a w latach 80. XIX stulecia po uruchomieniu tzw. linii transwersalnej kolei, wiodącej z Czadcy przez Żywiec i Nowy Sącz do Husiatynia, Sucha stała się ważnym węzłem kolejowym w miejscu odgałęzienia się trasy do Krakowa.
W 2. połowie XIX wieku „państwo suskie” jako organizm administracyjny przestało istnieć, w rękach jego dotychczasowych właścicieli – którymi wówczas byli już Braniccy – pozostał jednak suski zamek oraz spory majątek w samej Suchej i jej najbliższej okolicy. Jego ostatnim prywatnym właścicielem przed II wojną światową był Juliusz Tarnowski, który otrzymał go w spadku po swojej matce, Annie z Branickich.
Z nazwiskiem Branickich wiąże się powstanie wspaniałej kolekcji biblioteczno-muzealnej na zamku, w swoim czasie jednej z największych bibliotek prywatnych na ziemiach polskich. Zbiory te niestety uległy podczas II wojny światowej częściowemu zniszczeniu, a ocalała część weszła w skład różnych bibliotek i archiwów na terenie kraju.
Na przestrzeni dziejów Sucha wielokrotnie zmieniała swoją przynależność administracyjną. Powstała na początku XV wieku jako osada położona na południowo-wschodnich rubieżach księstwa oświęcimskiego, podporządkowanego wówczas Czechom, a następnie weszła w skład wydzielonego z niego księstwa zatorskiego. Po inkorporacji obu księstw do Królestwa Polskiego w 1564 roku, Sucha należała do powiatu śląskiego w województwie krakowskim, a po I rozbiorze Polski w 1772 roku znalazła się na terenie zaboru austriackiego, wchodząc kolejno w skład cyrkułów: wielickiego (do 1782 roku), myślenickiego (1782-1819) i wadowickiego (1819-1867). Po likwidacji cyrkułów Sucha należała do powiatu żywieckiego. Ten stan rzeczy nie uległ zmianie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i Sucha aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku stanowiła część powiatu z siedzibą w Żywcu (w granicach województwa krakowskiego), za wyjątkiem lat 1924-1932, kiedy to należała do istniejącego w tym niedługim okresie powiatu makowskiego. Podczas okupacji niemieckiej Sucha została włączona bezpośrednio do Rzeszy jako graniczna miejscowość (sąsiedni Maków Podhalański znajdował się już w granicach Generalnego Gubernatorstwa). W okresie powojennym, do 1956 roku miasto należało wciąż do powiatu żywieckiego, a w latach 1956-75 na mapie administracyjnej kraju po raz pierwszy pojawił się powiat suski. Oba powiaty – żywiecki i suski – stanowiły część województwa krakowskiego. W 1964 roku do tradycyjnej, dawnej nazwy miasta, dodano oficjalnie drugi człon – „Beskidzka”, jednoznacznie identyfikujący miejsce jego położenia na mapie Polski. W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1975 roku, polegającej na likwidacji powiatów i utworzeniu 49 małych województw, Sucha Beskidzka została włączona do nowo utworzonego województwa bielskiego.
Od 1 stycznia 1999 roku Sucha Beskidzka znów jest miastem powiatowym, zgodnie z tradycjami historyczno-kulturowymi wchodząc w skład województwa małopolskiego.

W wyniku pierwszych wolnych wyborów, które odbyły się w maju 1990 roku suska społeczność na okres czteroletniej kadencji wybrała nowe władze. W dniu 16 czerwca 1990 roku Rada Miejska na stanowisko burmistrza powołała Ryszarda Listwana, który funkcję tę pełnił do 10 marca 1995 roku. Następnie zgodnie z  uchwałą z dnia 5 kwietnia 1995 roku burmistrzem miasta został  Andrzej Siwiec. W dniu 27 października 2002 roku po raz pierwszy odbyły się bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Największą ilość głosów zdobyli: Stanisław Lichosyt i Wit Mateusz Sarlej. Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał 50% poparcia, w dniu 10 listopada doszło do drugiej tury wyborów. Wit Mateusz Sarlej wycofał swoją kandydaturę, a do walki o stanowisko burmistrza stanął trzeci z kandydatów Andrzej Ludwikowski. Ostatecznie w wyborach zwyciężył Stanisław Lichosyt, który na burmistrza miasta wybierany był kolejno w 2006, 2010, 2014 roku. Funkcje tę sprawuje do chwili obecnej.

Niewątpliwie najistotniejszym wydarzeniem w najnowszej historii miasta  było rozwiązanie kwestii własności zamku suskiego. W roku 1996 Gmina Sucha Beskidzka przejęła budynek od Skarbu Państwa i dokładała wszelkich starań, aby odzyskał on swoją świetność. Niestety pomimo nakładu prac oraz zaangażowania samorządu realizacja tego zadania stanęła w latach 2007-2016 pod znakiem zapytania wskutek roszczeń spadkobierców ostatnich prywatnych właścicieli zamku.

Ostatecznie w dniu 4 kwietnia 2016 roku burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt oraz przedstawiciel rodu Tarnowskich, Władysław Juliusz Tarnowski podpisali akt notarialny, na mocy którego gmina Sucha Beskidzka odkupiła zamek wraz z przyległym parkiem, stając się jego  jedynym prawowitym właścicielem.

Zakup nieruchomości umożliwił pozyskanie funduszy unijnych na przeprowadzenie kompleksowego remontu zamku, który zakończył się w 2018 roku.

Obecnie zamek pełni rolę centrum kulturalnego miasta i regionu. W jego wnętrzach funkcjonują: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej wraz z  Punktem Informacji Turystycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii oraz restauracja i hotel „Kasper Suski”. W zachodniej części parku zamkowego w tzw. „Domku Ogrodnika” mieści się Dział Etnograficzny Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej obrazujący życie mieszkańców regionu: Górali Babiogórskich i Górali Żywieckich.

Jedną z największych inwestycji miejskich ostatnich lat była budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy”ego Wildera. Budowa centrum rozpoczęła się wiosną 2019 roku i podyktowana była potrzebą odpowiedniego zaplecza na działalność artystyczną mieszkańców oraz organizację wydarzeń kulturalnych. Znajduje się tu sala widowiskowo-kinowa na 300 osób, garderoba, zaplecze artystyczne, wielofunkcyjna sala przeznaczona na zajęcia muzyczne, taneczne, ale również na konferencje i spotkania. Mieszczą się tu pracownie muzyczne i edukacyjne. W centrum swoją siedzibę mają dwie miejskie instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego.

 

 

 


 


 


 
 

   Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: